Thursday, January 7, 2010

Battleship Potemkin

At the Kravis Center, West Palm Beach, FL
Jan. 13, 2010, at 8 p.m.